• +36 70 627-5630 - Ceglédi Eszter

Általános Szerződési Feltételek

Az Veresi Angol-Napközi Tanfolyamban való részvétel Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak függetlenül attól, hogy azok egyes vagy többes számban kerülnek megfogalmazásra:
Veresi Angol-Napközi
Veresi Angol Napközi Bt. 2112 Veresegyház, Kökény u. 41.


Tanfolyam vagy Kurzus: Angol Napközi
Diák: A jelentkezési lapon megjelölt gyermek

Törvényes Képviselő: a Diák felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy ennek hiányában a Diák gyámja.
Tanfolyam díja: az Veresi Angol-Napközi részére, egy adott Tanfolyamban való részvételért fizetendő díj. Amely Tanfolyamonként, évfolyamonként és létszám függvényében eltérhet és az árazás a weboldalunkon www.angol-napkozi.hu órarendben található.
Tanév: azon időszak, melynek időtartama alatt a Tanfolyam megszervezésre és lebonyolításra kerül, mely általában egy tanév szeptember hónapjában kezdődik (kezdő nap) és az ezt követő naptári év Június 15-én ér véget (befejező nap). A tanfolyam az iskolai tanévhez igazodik, figyelembe véve az iskolai szünnapokat és a tanítási napokat egyaránt.


Tematika: Az Veresi Angol-Napközi tematikája a weboldalunkon megtalálható. www.angol-napközi.hu
a Törvényes Képviselő és az Veresi Angol-Napközi között a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti létrejött szerződés, melynek alapján az Veresi Angol-Napközi a Diák részére képzést biztosít egy kiválasztott Tanfolyam keretében, míg a Törvényes Képviselő a Tanfolyam megszervezéséért, lebonyolításáért és a Diák Tanfolyamon való részvételi lehetőségének biztosításáért díjat fizet az Veresi Angol-Napközi javára.
Az Veresi Angol-Napközi know-how (Tematika) szerint megszervezett és lebonyolított iskolai rendszeren kívüli oktatás, melynek megszervezésére, lebonyolítására az Veresi Angol-Napközi vállalkozik. Az Veresi Angol-Napközi minden tanfolyamát szakképzett pedagógus tartja. A tanár betegsége esetén, átmenetileg más végzettségű kolléga is megtarthatja az órát. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorúnak tekintendő 4-15 éves kor közötti gyermek, aki a Tanfolyamon részt vesz.
Bevezető rendelkezések
Az Veresi Angol-Napközi vállalja, hogy Diákok részére Tanfolyamokat szervez és bonyolít a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, a Tanfolyam díjának megfizetése ellenében.
1. Az egyes Tanfolyamok Tanévének pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, programja, az Veresi Angol-Napközi által az egyes Tanfolyamokban nyújtott szolgáltatások és a Tanfolyam díja www.angol-napkozi.hu honlapon kerül meghirdetésre. A Tanfolyamot az Veresi Angol-Napközi szervezi a Tanfolyam helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével, azonban a Tanfolyamon nyújtott szolgáltatás, azaz az oktatás tartalma, módszere és minősége minden Veresi Angol-Napközi helyszínen azonos. Az Veresi Angol-Napközi helyszínei, elérhetőségei a www.angol-napkozi.hu honlapon kerülnek feltüntetésre.
 

 1. A Tanfolyamban való részvételre a Szerződés az Veresi Angol-Napközi és a Törvényes Képviselő között elektronikus úton jön létre.
 2. A Tanfolyamban való részvételre jelentkezni a www.angol-napkozi.hu honlapon kiválasztott Veresi Angol-Napközi helyszín Jelentkezési Adatlapjának elektronikus kitöltésével lehet. A Jelentkezési Adatlapot cselekvőképtelen Diák esetében a Törvényes Képviselő köteles kitölteni. A Jelentkezési Adatlapon megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Diák Törvényes Képviselője, feltétlen felelősséget vállal. Az Veresi Angol-Napközi a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatása az iskola oldalán érhető el.
 3. A Szerződés létrejötte érdekében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselő, mint saját nyilatkozatát elektronikus út igénybevételével megküldi az Veresi Angol-Napközinak a jelentkezési Adatlap „Küldés” gombjára klikkeléssel. A „Küldés” gombra klikkeléssel a Törvényes Képviselő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési Adatlap megküldése részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megküldés előtt a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit és az Veresi Angol-Napközi Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvasni és annak elfogadásáról a megfelelő helyre klikkelve nyilatkozni. A Jelentkezési Adatlap megküldését megelőzően a Jelentkezési Adatlap tartalma ellenőrizhető.
 4. A Jelentkezési Adatlap megküldését követően az Veresi Angol-Napközi a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja azt, hogy az Veresi Angol-Napközi és a Törvényes Képviselő között a Szerződés a Jelentkezési Adatlap tartalma szerint létrejött, de az Veresi Angol-Napközi fenntartja a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailbe írt egyes feltételek, így különösen az, hogy a Tanfolyam mely napokon kerül megtartásra, illetve a Tanfolyam pontos díja, a díj tekintetében érvényesíthető esetleges kedvezmények alkalmazásával, utóbb, de még a Tanfolyam kezdő napját megelőzően módosulhatnak.
 5. A Szerződés az Veresi Angol-Napközi és a Törvényes Képviselő között az 5. pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek tekintendő, a szerződéskötés nyelve: magyar.
 6. A Jelentkezési Adatlap kitöltésével és az Veresi Angol-Napközi részére történő elektronikus út igénybevételével való megküldésével (lásd.: 4. pont) a Törvényes Képviselő, tudomásul veszi és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Diák és a Törvényes Képviselője Jelentkezési Adatlapon megadott valamennyi személyes adata
(a)  az Veresi Angol-Napközi részére válik hozzáférhetővé, amely azokat marketing célból összegyűjtheti, feldolgozhatja és ugyancsak marketing célokból felhasználhatja; továbbá
(b)  az Veresi Angol-Napközi részére a Tanfolyam sikeres szervezése érdekében, így elsődlegesen annak biztonságos lebonyolítása, az oktatási és egyéb programok összeállítása, a Tanfolyam díj számlázása, továbbá marketing célból továbbításra kerüljön, melyeket Veresi Angol-Napközi ugyanezen célokból feldolgozhat és felhasználhat.
A jelentkezési adatokat mint a szerződés alapadatait a számviteli törvényeknek megfelelően az Veresi Angol-Napközi 5+1 évig köteles tárolni. A hatodik év végén az adatok automatikisan törlésre kerülnek.
A Jelentkezési Adatlapon megadott személyes adatok törlését a datamanagement@angol-napkozi.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti a Törvényes Képviselő.
Az Veresi Angol-Napközi tájékoztatja a Diákot és Törvényes Képviselőjét, hogy a Tanfolyamon, annak során, idején - akár az egyes Diákok azonosítására is alkalmas módon - video-, kép- és hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sértik a Diák személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultjai az Veresi Angol-Napközi. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák a Tanfolyam hangulatát, az ott folyó oktatást és a Tanfolyam eredményeit. A Felvételek elsődlegesen marketing célokból, az alábbi körben kerülhetnek felhasználásra: közzétéve a www.angol-napkozi.hu honlapon, az Veresi Angol-Napközi youtube felületén és az Veresi Angol-Napközi közösségi média felületein (pl. Facebook, Twitter) továbbá sajtóban, prezentációban és bemutatókon. A Törvényes Képviselő, a Jelentkezési Adatlap kitöltésével és annak Veresi Angol-Napközi részére való megküldésével (lásd.: 4. pont) hozzájárul ahhoz, hogy az így elkészült Felvételek a fent meghatározott jogi személyek részéről, az ugyanott meghatározott célból és körben, korlátlan időtartamban felhasználásra kerüljenek, mely felhasználásokért ellenértékre nem tartanak igényt.
9. A Tanfolyam díja
9.1.A Tanfolyam díja a www.angol-napkozi.hu honlapon kerül meghirdetésre, azonban a Tanfolyam díjának pontos összege tekintetében a jelen ÁSZF szerinti létrejött Szerződés rendelkezései az irányadóak.
9.2.A Tanfolyam díjából az Veresi Angol-Napközi a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében részletezettek szerint kedvezményt biztosíthat. Az Veresi Angol-Napközi önállóan dönti el, hogy az 1. számú mellékletben írt egyes kedvezményfajták közül melyiket és milyen mértékben biztosítja. Az Veresi Angol-Napközi továbbá az ÁSZF 1. számú mellékletében részletezetteken túlmenően is biztosíthat kedvezményt a Diák részére.
9.3.Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Tanfolyam díja a Tanév egy naptári hónapjára kerül megállapításra függetlenül attól, hogy adott naptári hónapban mennyi óra kerül megtartásra. Amennyiben 15 angol óránál több marad el az iskolai szünetek vagy egyéb okok miatt, akkor a fizetendő havi díj részarányosan kerül megállapításra.
9.5. A Tanfolyam díját abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl. megbetegedés), mert hiányzás esetére az Veresi Angol-Napközi a Tanfolyam tananyaga pótlására megfelelő időt biztosít.
9.6.Ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Tanfolyam díja a Tanév során minden naptári hónap tizedik napjáig előre esedékes. A Tanfolyam díjáról az Veresi Angol-Napközi Számlát állít ki.
9.7.Valamennyi fizetést a számlán megjelölt bankszámlára utalással vagy a bankszámlára való befizetéssel, vagy készpénzben kell teljesíteni. A fizetés közlemény rovatába fel kell tűntetni a Diák pontos nevét. Amennyiben ezen közlemények nem kerülnek megfelelően megjelölésre, úgy a díjfizetést az Veresi Angol-Napközi nemteljesítettnek tekinti.
10. A Tanfolyammal kapcsolatos egyes információkról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról az Veresi Angol-Napközi a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Tanfolyam kezdő napját megelőzően. A Tanfolyam első napján az Veresi Angol-Napközi a Diákokat regisztrálja.
12.A Diák a Tanfolyam ideje alatt az Veresi Angol-Napközi felügyelete alatt áll. A Törvényes Képviselő a Jelentkezési Adatlapon köteles tájékoztatni az Veresi Angol-Napközi a Diákot érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, ha a Diák:
(a) rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell; (b) valamely gyógyszerre, ételre, vagy más anyagra, állatra stb. allergiás;
(c) bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;
(d) étel, illetve ital érzékenysége áll fenn; (e) szervi, vagy pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd; (f) a Tanfolyam valamely programján, eseményén valamely okból nem vehet részt.
A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb hátrányokért a Törvényes Képviselő a felelős.
13.Az Veresi Angol-Napközi és a képviseletében eljáró munkatársak a Tanfolyam ideje alatt a tőlük elvárható valamennyi intézkedést és cselekményt megteszi a Tanfolyam biztonságos és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében. Az Veresi Angol-Napközi és a képviseletükben eljáró oktatók a tőlük elvárható módon mindent megtesznek a Tanfolyam magas színvonalon történő megszervezésért és lebonyolításért.
 1. A Tanfolyam tanórái általában hétköznap, illetve szombaton kerülnek megtartásra. A Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Jelentkezési Adatlapon megjelölt más nagykorú, cselekvőképes személy viheti el a Tanfolyam tanórájának befejezését követően. Ez utóbbi esetben az Veresi Angol-Napközi– a Diák biztonsága érdekében - a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési Adatlap adataival.
 2. Amennyiben a Diák a Tanfolyam valamely tanóráját valamely okból elmulasztja, úgy a mulasztott tanóra tananyagának pótlására az Veresi Angol-Napközi tananyagot biztosít.
 3. A Tanfolyam helyszínén, a tanórákon értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért az Veresi Angol-Napközi felelősséget nem vállal.
 4. A Diák és a Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Tanfolyam tanóráin.
 5. Mind a Diák, mind a Törvényes Képviselő köteles követni az Veresi Angol-Napközi házirendjének utasításait a Tanfolyam tanóráin, mely házirend elérhető a 10. pont szerinti elektronikus üzenetben meghatározottak szerint.
 6. A Szerződés időtartama és felmondása
19.1. A jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés – ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg - a Tanfolyam Tanéve befejező napjáig jön létre. A Szerződés megszűnése ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. Felvételek felhasználása). A Tanév kezdő napja és befejező napja nem módosítható, így a Törvényes Képviselő nem kérheti, hogy az Veresi Angol-Napközi a Szerződés szerinti szolgáltatását a Tanév kezdő napját megelőzően kezdje meg.
19.2. A Diák Törvényes képviselője a Szerződést jogosult írásban felmondani a Tanév során, indokolás nélkül, a Tanév valamely naptári hónapjának utolsó napjára, mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének naptári hónapjának utolsó napjával megszűnik. A felmondás naptári hónapjára járó Tanfolyam díj az Veresi Angol-Napközit megilleti, annak visszatérítésére nem köteles függetlenül attól, hogy a Diák a felmondás hónapjában a Tanfolyam tanóráin részben vagy egészben részt vett-e.
19.4. Az Veresi Angol-Napközi jogosult a Szerződés felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében egy adott Tanfolyam megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben az Veresi Angol-Napközi kizárólag a már befizetett Tanfolyam díjat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.
19.5. A Szerződés minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha valamely esedékessé vált Tanfolyam díj a számlában megállapított fizetési időpont szerinti naptári hónap utolsó napjáig nem kerül kiegyenlítésre vagy a fizetés nemteljesítettnek tekintendő a jelen ÁSZF alapján, az adott naptári hónap utolsó napján.
19.6.  Az Veresi Angol-Napközi jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Diák (a) a Tanfolyam rendjét többször megsérti;
(b) a Tanfolyam rendjét súlyosan megsérti;
(c) szándékosan kárt okoz;
(d) más Diákot kényszerít, fenyeget vagy bántalmaz.
Azonnali hatályú felmondás esetén a Törvényes Képviselő köteles a Diákot a Tanfolyam órájáról haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén az Veresi Angol-Napközi a már kifizetett Tanfolyam díjat sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni.
19.7.  Amennyiben az Veresi Angol-Napközi a befizetett Tanfolyam díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, A visszafizetendő Tanfolyam díjba az Veresi Angol-Napközi esetleges igénye beszámítható.
20. Károkozás, kártérítés
20.1. A Diák Törvényes Képviselője a Jelentkezési Adatlap Veresi Angol-Napközi részére való megküldésével (lásd.: 4. pont) tudomásul veszi és vállalja, hogy a Diák helyett és nevében megtérít a károsultnak minden olyan kárt, mely a Diák Tanfolyamon való részvétele során akár tanóra alatt, akár azon kívül tanúsított szerződésellenes vagy jogellenes magatartásából ered függetlenül attól, hogy egyébként a Törvényes Képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt megtéríteni, feltéve, hogy a károkozó magatartás nem áll ok-okozati összefüggésben az Veresi Angol-Napközi Diák felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartásával. A Törvényes Képviselő ezen kártérítési kötelezettsége kiterjed minden, az Angol-Napközi, más Diák vagy bármely más harmadik személy oldalán bekövetkezett kárra.
20.2. A Diák károkozó magatartása esetén - amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – az Veresi Angol-Napközi a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Törvényes Képviselőt. A káreseményt az Veresi Angol-Napközi – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet a Törvényes Képviselői is aláírhat.
20.3. Az Veresi Angol-Napközi kizárólag azért felelős, hogy a Tanfolyamt a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg, bonyolítja le és a Diákok felügyeletét kellő gondossággal ellátja. Ennek megfelelően felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megszegésére, vagy a kárt szenvedett Diák Jelentkezési Adatlapja valamely rendelkezésének vagy adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására vezethető vissza. Amennyiben az Veresi Angol-Napközi valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhető elmaradt haszon és sérelemdíj fizetésére.
Kelt: Budapest 2018-05-16.
Ceglédi Eszter Veresi Angol-Napközi Fejlesztő Központ Bt. képviseletében
1. sz. melléklet
Az Veresi Angol-Napközi az alábbi öt eltérő kedvezmény típust határozza meg, melyeket valamennyi Veresi Angol-Napközi biztosít a Diákok számára.
1.Testvér kedvezmény
2.Egyösszegű befizetés

3. Testvér kedvezmény
3.1.  Testvér kedvezményre jogosult az a Diák abban a Tanévben, amelyikben a testvére a Veresi Angol-Napközi diákja.
3.2.  Testvéreknek minősülnek azok a Diákok, akiknek egymással közös háztartásban élnek, lakcímkártyájukba bejegyzett állandó lakcímük szerint.
i)  egy testvér esetén: 10%;
ii)  két testvér esetén: 15%;
iii)  három vagy annál több testvér esetén 20%
kedvezmény jár.
4. Egy összegben történő kifizetés
Amennyiben a Tanfolyam egy Tanévre egy összegben kerül kifizetésre, úgy a Tanfolyam díját a Veresi Angol-Napközi az alábbi mértékkel csökkenti:
ii)  egy teljes Tanévre járó összes Tanfolyam díj egyösszegű megfizetése esetén a teljes díj 10%-val.
 1. Kedvezmények összevonása

A kedvezmények összevonására nincs lehetőség.

© 2016-2023 Angol-Napközi - Minden jog fenntartva | https://angol-napkozi.hu

Az oldal sütiket (cookies) használ, melyek célja, hogy jobban ki tudjuk szolgálni a weboldalunkra látogatókat. Tudjon meg többet...